Logo aziendale Logo aziendale Logo aziendale
Logo aziendale
Italiano
Logo aziendale
English
 

Logo aziendale

Wyszukiwanie - Dokumentacja

Wyszukiwanie i dokumentowanie tematyki interesującej Klientów, stanowi podstawę do udzielenia jak najaktualniejszych porad, również przy wykorzystaniu zasobów Partnerów, które są poparte normami i precedensami sądowymi z danego obszaru. Badania z tego zakresu są prowadzone w kraju w którym Klient ma interes podjąć, rozwinąć lub zanegować jakiekolwiek działania leżące u podstaw roszczenia strony przeciwnej zarówno prywatnej jak i publiczej.

Obrona - Doradztwo

Działalność zawodowa adwokata Balzano i jego Partnerów jest wykonywana w zależności od potrzeb jako obrona i reprezentacja przed Sądami Powszechnymi, Kolegiami Arbitralnymi, Regionalną Izbą Obrachunkową, Sądami Apelacyjnymi, Wojewódzkimi Izbami Obrachunkowymi, Sądami Kasacyjnymi, Trybunałem Stanu.

Decyzja o wejściu w spór prawny przed właściwym organem, jest podytkowana wyłącznie interesem reprezentowanej strony, z uwzględnieniem nie tylko prawdopodobieństwa zwycięstwa ale również skutków wynikających z wszczęcia postępowania. Wszystko to odbywa się na podstawie dokładnego i uważnego sprawdzenia każdej “sprawy” co umożliwia określenie najkorzystniejszego dla Klienta sposobu postępowania pod względem ekonomicznym ale również pod względem “Accertamento di Adesione” wybierającą niejednokrotnie postępowanie poza sądowe, w spornej sprawie, które jest również dopuszczalne przez prawodawstwo sądowe.
*Obrona i Reperezentacja* *Opinie Pro-Veritate* *Doradztwo i Asysta*
*Powoływanie Trustów* *Tłumaczenia pisemne i ustne*


Logo aziendale

Europejski Trybunał Sprawiedliwości